ALGEMENE VOORWAARDEN

1.Algemeen  

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van deurslotenshop.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen deurslotenshop.nl en afnemer

1.2. In deze voorwaarden wordt Hans Smetsers Handelsonderneming (deurslotenshop.nl)  Lindeakkers 36 -5091 RH Oostelbeers aangeduid als deurslotenshop.nl en haar klant als afnemer.

1.3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen via deze online winkel van deurslotenshop.nl

1.4. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de deze Voorwaarden aanvaardt.  

1.5. Voor zover één of meerdere artikelen of onderdelen van artikelen van deze algemene voorwaarden nietig zouden blijken te zijn, blijven de overige artikelen en onderdelen van artikelen onverkort van kracht.

 

 1. Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen, adviezen en prijsopgaven zijn vrijblijvend (niet bindend).

 

 1. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door deurslotenshop.nl

deurslotenshop.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt deurslotenshop.nl dit mee binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

 1. Herroepingsrecht

4.1. Bij de aankoop van producten heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de afnemer.

4.2. Tijdens deze termijn zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

4.3. Indien de afnemer van zijn herroepings- recht gebruik maakt, zal hij dit direct schriftelijk melden bij deurslotenshop.nl en het product indien reeds geleverd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies.

4.4. Indien de afnemer gebruik maakt van zijn herroepings recht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

4.5. Indien de afnemer een bedrag betaald heeft zal deurslotenshop.nl dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

 1. Afbeeldingen


5.1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. vermeld op de website van deurslotenshop.nl, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

5.2. Alle afbeeldingen zijn van deurslotenshop.nl, echter de logo’s en verpakkingen behoren toe aan de fabrikant waarbij hun copyright van toepassing is.

 

 1. Prijzen      alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.

6.1. De producten van deurslotenshop.nl worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van waarop de bestelling bevestigd is.

6.2. De kosten voor verzending  komen te allen tijde voor rekening van de afnemer.

6.3 deurslotenshop.nl hanteert geen minimaal bestelbedrag . Voor alle bestellingen in Nederland worden de verzendkosten doorberekend van onze transporteur.

6.4 Aangenomen wordt dat het gewicht van bestellingen beneden de limiet van 10 kg blijft.  Bestellingen die meerdere artikelen  bevat welke vervolgens het limiet van 10 kg overschrijdt en waarvan de verzendkosten meer dan de standaard tarieven zijn, dienen in overleg tussen afnemer en deurslotenshop.nl overeen te komen. Hierbij is te denken aan een eenmalige levering op afspraak of het verhogen van de verzendkosten op de bestelling.

 

 1. Verzending/aflevering

7.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, verzend

deurslotenshop.nl pakketten met Post.nl incl. track & tracé code  .

De verzending van de bestelde producten zijn voor risico van deurslotenshop.nl

 deurslotenshop.nl draagt het risico van de producten tot op het ogenblik waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden. De afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen.

7.3 Annulering van de opdracht dient door de opdrachtgever schriftelijk te geschieden.

 

 1. Leveringstermijnen

8.1. De levertermijn gaat in, wanneer de bestelling bevestigd is door deurslotenshop.nl door middel van het versturen van een

bevestigings - mail.

8.2.De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat deurslotenshop.nl na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij deurslotenshop.nl een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.

8.3. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens deurslotenshop.nl

Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van deurslotenshop.nl  of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Pas dan heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.  

8.4. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt echter alleen binnen Nederland.

8.5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn zal deurslotenshop.nl zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. deurslotenshop.nl  zal de afnemer hierover duidelijk informeren.

 

 1. Betaling

9.1. Betaling dient, te geschieden voordat de bestelling verzonden wordt.   

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

10.1. De eigendom van de geleverde zaken wordt door deurslotenshop.nl uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, evenals schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.

10.2 Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

10.3. Producten of onderdelen daarvan, die als gevolg van een reparatieopdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van deurslotenshop.nl tot volledige voldoening van al hetgeen deurslotenshop.nl van de afnemer te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.

 

 1. Reclames

11.1. Reclames in het algemeen dienen binnen vijf dagen na ontvangst van de producten,  schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan deurslotenshop.nl kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt deurslotenshop.nl geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de afnemer de producten als juist erkent.

11.2. Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

11.3. Indien een reclame door deurslotenshop.nl gegrond wordt bevonden, heeft deurslotenshop.nl het recht naar haar keuze:

A: de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;

 B: het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan deurslotenshop.nl  worden afgegeven;

C: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

11.4. De afnemer dient in een voorkomend geval deurslotenshop.nl onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.

11.5. Eventuele terugzending van zaken aan of van de afnemer geschiedt voor rekening en risico van de afnemer.

deurslotenshop.nl aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en dan slechts wanneer deze zaken aan het door deurslotenshop.nl op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin deurslotenshop.nl deze zaken aan de afnemer afleverde.

11.6 Speciaal vervaardigde of bestelde producten worden niet retour genomen.

 

 1. Garantie

12.1. deurslotenshop.nl staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

12.2 Op de verkochte producten wordt garantie verleend zoals deze door de fabrikant is aangegeven. De garantie termijnen en voorwaarden zijn gelijk aan die, welke de fabrikant van het betreffende product hanteert. Indien geen garantie door de fabrikant wordt afgegeven kan deurslotenshop.nl niet aansprakelijk worden gesteld.

12.3. Indien de afnemer aan deurslotenshop.nl een opdracht heeft gegeven tot reparatie en het afgegeven product niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde product ten behoeve van deurslotenshop.nl. De afnemer zal dan deurslotenshop.nl vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.

12.4. Door de afnemer binnen de garantietermijn aangetoonde en aan deurslotenshop.nl verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden - voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voor rekening van deurslotenshop.nl zo spoedig mogelijk vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.

12.5. De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren of te verzenden naar het door deurslotenshop.nl op te geven adres.

12.6. De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen: A: indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd B: indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens deurslotenshop.nl zijn verricht.

 1. Handelsmerk

13.1. De fabrieks - of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door deurslotenshop.nl worden afgebeeld behoren toe aan de fabrikanten en vallen onder hun copyright rechten. deurslotenshop.nl maakt alleen gebruik van afbeeldingen om de producten ten gunste van de afnemer te kunnen tonen.

 

 1. Aansprakelijkheidsbeperking

14.1. deurslotenshop.nl, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.

14.2. Onverminderd het vorenstaande is deurslotenshop.nl in ieder geval nimmer aansprakelijk:

 A: wegens niet, of niet tijdige levering;

 B: voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.

 C: in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht)

D: indien de afnemer zelf of een derde het geleverde repareert, niet juist onderhoud, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;

E: voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in deurslotenshop.nl bedrijfsruimte bevinden;

F: voor bedrijfs - en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook

G: voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;

H: voor schade veroorzaakt door geleverde software;

 I: voor schade ten gevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers;

J: voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het internet gekoppeld modem, waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden evenals het blijven openstaan van telefoonlijnen.

14.3. Indien deurslotenshop.nl in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt deurslotenshop.nl slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

14.4. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is deurslotenshop.nl nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.

14.5. De afnemer zal deurslotenshop.nl vrijwaren voor alle aanspraken van derden tegen deurslotenshop.nl.

14.6. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van deurslotenshop.nl of haar leidinggevende ondergeschikten.

 

 1. Niet-toerekenbare tekortkomingen

14.1. Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door deurslotenshop.nl niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren dan wel aan deurslotenshop.nl niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de afnemer voor deurslotenshop.nl als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).

14.2. Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie transport onmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van deurslotenshop.nl evenals hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door deurslotenshop.nl redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.

14.3. deurslotenshop.nl heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. deurslotenshop.nl is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft.

 In geen geval is deurslotenshop.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. deurslotenshop.nl behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

14.4. deurslotenshop.nl heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

 1. Communicatie

15.1. Communicatie tussen Afnemer en deurslotenshop.nl kan elektronisch plaatsvinden.

15.2.De door deurslotenshop.nl opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door afnemer.

15.3.Elektronische communicatie door deurslotenshop.nl aan afnemer wordt geacht door afnemer te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de koper wordt bewezen. Voor zover de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings - en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van de afnemer komt dit voor risico van de afnemer, ook indien de e-mailbox bij een derde gehuisvest is.

 1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

16.1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

16.2. Alle geschillen tussen deurslotenshop.nl en afnemer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 

deurslotenshop.nl

Hans Smetsers Handelsonderneming

Lindeakkers 36

5091 RH Oostelbeers

staat ingeschreven bij KvK te Eindhoven

onder nummer  17238411